Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ร่วมพิธีเปิดงาน Yasothon Organic Fair และศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วย นายบุญถม กุมพล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Yasothon Organic Fair และศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร โดยมี นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวรายงาน ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

การดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร (Smart Organic Farm) ดำเนินการในพื้นที่สาธารณะ จำนวน 22 ไร่ ในศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร เป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะช่วยพัฒนาให้เกษตรกรมีศักยภาพด้านการผลิต ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร ช่วยให้เกษตรกรมีความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาทางการเกษตร มีการประยุกต์ใช้นวัตกรรม และดำเนินชีวิตด้วยการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ มีกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ ในกระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์ ที่ใช้นวัตกรรม ตั้งแต่การผลิตสินค้าที่ยกระดับมูลค่าด้วยคุณภาพมาตรฐาน ประหยัดทรัพยากรน้ำ และใช้พื้นที่การเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแบบประชารัฐ

         


ภาพ : สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4