Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ครั้งที่ 1/2562

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ครั้งที่ 1/2562 พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย/ผู้อำนวยการสถานี และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมประชุม โดยมีการติดตามงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินงานของทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และประชุมหารือเรื่องงาน Zoning by Agri-Map เพื่อให้มีความชัดเจนและเข้าใจแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ณ อาคารฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

                    


ภาพ/รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4