Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะทุ่งหมาหิว

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วย นางสาวปณตพร คูณพันธ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี และช่างควบคุมงาน ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะทุ่งหมาหิว ดังนี้

1. ขุดลอกห้วยน้ำเค็ม (โครงการ 2) ความยาวรวม 1,550 ม. บ้านจิกเทิง หมู่ที่ 1 ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
2. ขุดลอกหนองบัว ความจุ 49,300 ลบ.ม. บ้านกุดกั่ว หมู่ที่ 3 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อทราบความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยวัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่มีแหล่งน้ำไว้ใช้สำหรับกิจกรรมทางการเกษตร และการเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง

        


ภาพ : นายปรีดา ผ่อนตาม พนักงานขับรถยนต์ สพข.4
รายงาน : นางสาวปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4