Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ลงพื้นที่ติดตามงานปรับปรุงพื้นที่นา โครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วยช่างควบคุมงาน ลงพื้นที่ติดตามงานปรับปรุงพื้นที่นา โครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ แปลง R 1 ส่วนที่ 3 พื้นที่ 580 ไร่ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อทราบความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยวัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่มีแหล่งน้ำไว้ใช้สำหรับกิจกรรมทางการเกษตร และการเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง

    


ภาพ : นายปรีดา ผ่อนตาม พนักงานขับรถยนต์ สพข.4
รายงาน : นางสาวปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4