Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานโครงการทุ่งกุลาร้องไห้

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานโครงการทุ่งกุลาร้องไห้ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกันเพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนในอนาคต ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

           


ภาพ/รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4