Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รองอธิบดีด้านบริหารกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่แปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าในพื้นที่ไม่เหมาะสม

วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหารกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่แปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าในพื้นที่ไม่เหมาะสม ( N ) (Zoning by Agri-Map) นายสงวน จบศรี (พื้นที่เกษตรทั้งหมด 18 ไร่ แยกเป็น ทำนา 6 ไร่ เกษตรผสมผสาน 12 ไร่) บ้านดอนพอก หมู่ที่ 2 ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วย นางสาวปณตพร คูณพันธ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมติดตามฯ

      


ภาพ : สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี
รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4