Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ร่วมต้อนรับ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ จ.ยโสธร

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 นายบุญถม กุมพล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมต้อนรับ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นประธานเปิดงานและพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยโสธรขั้นพื้นฐาน Yaso Bos และใบรับรองมาตรฐานการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS พร้อมร่วมรับฟังการเสนอร่างมติสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดยโสธร และประเด็นสมัชชาดินโลก จากตัวแทนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ณ วัดสิริมงคล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

              


ภาพ : สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
รายงาน : นางสาวปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4