Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ตรวจเยี่ยมงานปรับปรุงพื้นที่นา โครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วยนายอรรถวุฒิ กรุงแสนเมือง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมงานปรับปรุงพื้นที่นา โครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ แปลง R2/2 ส่วนที่ 4 พื้นที่ 750 ไร่ บ้านดอนพิมาน หมู่ที่ 16 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเตรียมความพร้อม เตรียมพื้นที่ศึกษาดูงาน สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนและงบประมาณโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2562

    


ภาพ : นายปรีดา ผ่อนตาม พนักงานขับรถยนต์ สพข.4
รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4