Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 5/2562

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 5/2562 พร้อมด้วย รองอธิบดีด้านบริหาร/รองอธิบดีด้านวิชาการ/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย/ผู้อำนวยการสถานี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

          


ภาพ : นางสาวปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4
รายงาน : นางสาวปัทมาพร ก้านแก้ว เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สพข.4