Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงาน LDD Zoning

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงาน LDD Zoning และร่วมจัดทำแผนการปฏิบัติงาน "แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล" เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน "แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล" ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ผู้อำนวยการสถานี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

           


ภาพ/รายงาน : นางสาวปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4