Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

เปิดงาน โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ "วันต้นไม้แห่งชาติ ปี 2562

นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เป็นประธานเปิดงาน โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ "วันต้นไม้แห่งชาติ ปี 2562" เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม ปลุกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับสิ่งแวดล้อม โดยได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ภายในบริเวณศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 และต้นไม้ชนิดอื่นๆ

                                  


 ภาพ/รายงาน : นางพัชนี เค้ายา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สพข.4