Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

          

ภาพ : นายศิริศักดิ์ จำลองสอง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สพข.4
รายงาน : นางสาวปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4


เวลา 15.00 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วย นายอรรถวุฒิ กรุงแสนเมือง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด และช่างควบคุมงาน ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ดังนี้
1. ขุดลอกหนองตาฮ้อย ความจุ 179,000 ลบ.ม. บ้านป่าดวน หมู่ที่ 6 ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
2. ขุดลอกหนองฮางฮะ ความจุ 144,000 ลบ.ม. บ้านป่าดวน หมู่ที่ 6 ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
เพื่อทราบความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่มีแหล่งน้ำไว้ใช้สำหรับกิจกรรมทางการเกษตร และการเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง

          

ภาพ : นายปรีดา ผ่อนตาม พนักงานขับรถยนต์ สพข.4
รายงาน : นางสาวปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4


เวลา 18.00 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วย นายกิตติ ไชยนิมิตร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ และช่างควบคุมงาน ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานขุดลอกกุดนาแซง ความจุ 192,700 ลบ.ม. บ้านหมากเขียบ หมู่ที่ 1 ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อทราบความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่มีแหล่งน้ำไว้ใช้สำหรับกิจกรรมทางการเกษตร และการเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง

       

ภาพ : นายปรีดา ผ่อนตาม พนักงานขับรถยนต์ สพข.4
รายงาน : นางสาวปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4