Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ติดตามงานขุดลอกหนอง โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะทุ่งหมาหิว

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 11.30 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วย นางสาวปณตพร คูณพันธ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี และช่างควบคุมงาน ลงพื้นที่ติดตามงานขุดลอกหนอง โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะทุ่งหมาหิว บ้านจิกเทิง หมู่ 1 ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี เพื่อทราบความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่มีแหล่งน้ำไว้ใช้สำหรับกิจกรรมทางการเกษตร และการเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง

      


ภาพ : นายศิริศักดิ์ จำลองสอง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สพข.4
รายงาน : นางสาวปัทมาพร ก้านแก้ว เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สพข.4