Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประชุมปรึกษาหารือ และกำหนดแนวทางการจัดเตรียมข้อมูลนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการดินเค็ม ครั้งที่ 7

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือ และกำหนดแนวทางการจัดเตรียมข้อมูลนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการดินเค็ม ครั้งที่ 7 โดยมี ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการสถานี และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

   


ภาพ/รายงาน : นางสาวปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4