Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

เปิดโครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร "เทคนิคการตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อนในกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS)" รุ่นที่ 3

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร "เทคนิคการตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อนในกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS)" รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม เจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร จัดอบรมโดย กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน และสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร โดยมีมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์และเกษตรกรเข้ารับการอบรม จากจังหวัดยโสธรและศรีสะเกษ จำนวน 140 คน

               


รายงาน : นางสาวปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4
ภาพ : นายปราโณตม์ สวมชัยภูมิ นักวิชาการเกษตร สพข.4