Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประชุมการจัดทำแผนการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563 เพื่อสรุปปัญหาอุปสรรคของการจัดทำแผนฯ ในปีงบประมาณ 2562

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เป็นประธานในการประชุมการจัดทำแผนการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563 เพื่อสรุปปัญหาอุปสรรคของการจัดทำแผนฯ ในปีงบประมาณ 2562 และเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำแผนฯ ในงบประมาณ 2563 โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแผนเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

        


ภาพ/รายงาน : นางสาวปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4