Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วย นายพันมหา ทองบ่อ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรง ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเอไอเอ ประเทศไทย (บ้านบ๋าฮี) หมู่ที่ 3 ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดงตาหวาน หมู่ที่ 13 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

           


รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4