Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนงาน ปีงบประมาณ 2563

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 14.30 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วย นายพันมหา ทองบ่อ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนงาน ปีงบประมาณ 2563 ด้านการจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ของโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมต่างๆ เน้นการจัดหา/ซื้อจากเกษตรกรเป็นหลัก เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้จากการปลูกพืชหลังนา โดยมอบหมายสถานีฯ จัดหาพื้นที่การส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าว และการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมงานวันดินโลกในช่วงเดือนธันวาคม ตาม Concept งานวันดินโลก วันที่ 5 ธันวาคม 2562 "ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน" Stop Soil Erosion พร้อมแนะนำการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน และระเบียบการปฏิบัติ

      


รายงาน : น.ส.ปัทมาพร ก้านแก้ว จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์ สพข.4
ภาพ : ว่าที่ ร.ต.ศิริศักดิ์ จำลองสอง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สพข.4