Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

กิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ 5ส (Big Cleaning Day) (หลังน้ำลด) ประจำปีงบประมาณ 2562

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 จัดกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ 5ส (Big Cleaning Day) (หลังน้ำลด) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายยุทธสงค์ นามสาย รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน กล่าวรายงาน เนื่องจากสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุลและคาจิกิ ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณอาคารสำนักงานชั้นล่าง พิพิธภัณฑ์ดิน อาคารที่พัก โรงจอดรถ ศูนย์เรียนรู้ฯ และบริเวณรอบๆ สำนักงาน จึงจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ในสังกัด ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

                 


รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4
ภาพ : นางสาวกนกวรรณ หาญสุขใจเจริญ นักสำรวจดินชำนาญการ สพข.4
นายปราโณตม์ สวมชัยภูมิ นักวิชาการเกษตร สพข.4
นายโยธิน กันทะวงค์ นักสำรวจดิน สพข.4