Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ตรวจเยี่ยมศูนย์ เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) นายสีนวล วิชาชาติ จ.อุบลราชธานี

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) นายสีนวล วิชาชาติ หมู่ที่ 11 ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมเป็นแหล่งปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ พร้อมทั้งแนะนำหน่วยที่รับผิดชอบ สนับสนุนปัจจัย ป้ายจุดเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการศึกษาดูงานจากกลุ่มหมอดินอาสา เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ

     


ภาพ: ว่าที่ ร.ต.ศิริศักดิ์ จำลองสอง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สพข.4
รายงาน: นางสาวปัทมาพร ก้านแก้ว เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สพข.4