Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ติดตามการดำเนินงาน แปลงขยายเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) จ.ยโสธร

วันที่ 30 มกราคม 2563 นายชาติชาย  ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วยนายบุญถม  กุมพล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่จังหวัดยโสธร ติดตามการดำเนินงาน แปลงขยายเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) พื้นที่ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว พร้อมแนะนำช่วงเวลาเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม จากนั้นติดตามการปลูกพืชปุ๋ยสด เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ของหมอดินอาสา ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย โดยเกษตรกรปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดินอย่างต่อเนื่อง และผลผลิตข้าวมีปริมาณที่เพิ่มขึ้น และติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำคงเหลือ ของแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (บ่อจิ๋ว) ของเกษตรกร พื้นที่บ้านปอแดง  ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย โดยปัจจุบันใช้ประโยชน์จากน้ำในบ่อ เพื่อทำการเกษตรได้อย่างต่อเนื่อง