Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ดิน ของ นายถนอม โพพิลา

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ดิน ของ นายถนอม โพพิลา หมอดินอาสาตำบลสีวิเชียร และพื้นที่ปรับเปลี่ยนลักษณะที่ 3 พื้นที่ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยแนะนำการใช้ประโยชน์พื้นที่ปรับเปลี่ยน พร้อมให้กำลังใจและสร้างความเข้าใจ การส่งเสริมกิจกรรมปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าว (Zoning by Agri-Map) รูปแบบลักษณะที่ 1,2 และ 3 เพื่อขยายผลในพื้นที่ให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด