Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ครั้งที่ 4/2563

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ครั้งที่ 4/2563 พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และศึกษาดูงานพื้นที่การปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-map ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ของ นายเสงี่ยม คำบุญเหลือ บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 13 ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด