Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ร่วมฟัง การนำเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ร่วมฟัง การนำเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียนของแต่ละกลุ่มย่อย จากตัวแทนหมอดินอาสาในการถอดบทเรียน และระดมความคิดเห็นจากหมอดินอาสาทำให้ได้รับองค์ความรู้ และได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น เพื่อนำไปพัฒนางานหมอดินอาสา และนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้  ต่อยอดในการทำการเกษตรในแปลงของตน พร้อมทั้ง ถ่ายทอดไปสู่เครือข่าย และในโอกาสนี้ท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ยังได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปี 2563 และกล่าวขอบคุณหมอดินอาสาทุกท่าน ทั้ง 7 จังหวัดที่มาร่วมในการอบรมครั้งนี้ ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด