Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

พิธีเปิดโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงาน พัฒนาที่ดินเขต 4 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1 จำนวน 190 ราย โดยนางสาวปณตพร คูณพันธ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการอบรม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนางานของกรมพัฒนาที่ดิน โครงการอบรมประกอบด้วยฐานเรียนรู้ถอดบทเรียนต่างๆ เช่น Zoning พื้นที่ปรับเปลี่ยนสู่ความยั่งยืน/ ธนาคาร เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด/ เกษตรอินทรีย์ PGS/ การจัดการดินกรด/ การฟื้นฟูและป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม