Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ครั้งที่ 8/2563

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ครั้งที่ 8/2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมและโครงการต่างๆ และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี ผู้เชี่ยวชาญ หัวหน้าฝ่าย ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

     


ภาพ/รายงาน : นางสาวปัทมาพร ก้านแก้ว
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4