Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ครั้งที่ 9/2563 ณ จังหวัดศรีสะเกษ

ประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ครั้งที่ 9/2563 ณ จังหวัดศรีสะเกษ

---------------------------------------------------------------------------
นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ครั้งที่ 9/2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมและโครงการต่างๆ และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี ผู้เชี่ยวชาญ หัวหน้าฝ่าย ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านหนองหว้า ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563