Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

สพข.4 ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพื้นที่ สู่การเกษตรแบบผสมผสานอย่างยั่งยืน (Zoning by Agri-Map)

สพข.4 ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพื้นที่ สู่การเกษตรแบบผสมผสานอย่างยั่งยืน (Zoning by Agri-Map)

---------------------------------------------------------------------------
นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน การใช้ประโยชน์พื้นที่การเกษตรหลังการปรับเปลี่ยนพื้นที่ และสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการฯ พร้อมแนะนำการใช้ประโยชน์จากการปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม (Zoning by Agri-map) ปีงบประมาณ 2563 พื้นที่บ้านหนองสนม หมู่ที่ 13 ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร การดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่ 500 ไร่ ทั้งนี้ดำเนินการปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 ,2 ,ทางลำเลียงในไร่นา และบ่อดักตะกอนดิน โดยลดพื้นที่ปลูกข้าวเพื่อทำการเกษตรแบบผสมผสาน เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563