Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน Zoning by Agri-Map จ.อุบลราชธานี

นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจและให้คำแนะนำการใช้ประโยชน์พื้นที่ อีกทั้งสอบถามความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ หลังการดำเนินการปรับรูปแปลงนา ในโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิต ในพื้นที่ไม่เหมาะสม Zoning by Agri-Map ปีงบประมาณ 2563 ณ บ้านสำโรง หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งเพียง หมู่ที่ 6 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่ดำเนินการ 800 ไร่ โดยดำเนินการปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1,2 ทางลำเลียงในไร่นา และบ่อดักตะกอนดิน เพื่อลดพื้นที่ปลูกข้าวและทำการเกษตรแบบผสมผสาน ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563