Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (ACU Conference) ภายใต้โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อเกิดแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการบูรณาการในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมยางนาสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี