Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

น.ส.ภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร และ นายชาติชาย ประสาระวัน ผอ.สพข.4 เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร จ.ร้อยเอ็ด

นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร และ นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อติดตามผลการดำเนินการ เรื่อง แนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนความคิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนเทวาภิบาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563