Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผอ.สพข.4 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการพัฒนาที่ดินสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ จังหวัดน่าน

นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมทั้งผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการพัฒนาที่ดินสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่  โดยมี นายสถาพร  ใจอารีย์  รองอธิบดีด้านวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานฯ วัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำในระดับพื้นที่ ของกรมพัฒนาที่ดิน และพัฒนาระบบการสำรวจออกแบบและมาตรฐานงานด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำที่มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื้นที่ และให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ณ โรงแรมน่านตรึงใจ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2563