Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ครั้งที่ 12/2563

นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ครั้งที่ 12/2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ และติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 โดยมี ผู้เชี่ยวชาญ หัวหน้าฝ่าย ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563