Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

กิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day)

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 จัดกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) และบริการประชาชน ครั้งที่ 3 และกิจกรรมปลูกดาวเรือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย นายเกรียงไกร อิ่มสมโภช ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน กล่าวรายงาน และ นายถาวร มีชัย ผอ.สพข.4 กล่าวเปิดการทำกิจกรรมฯ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกันทำกิจกรรมฯ ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 


ภาพ/รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4