Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

วันที่ 26/03/264

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 จัดประชุมคณะทำงาน เพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมการจัดงานวันดินโลกในช่วงเดือนธันวาคม 2564 ในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ โดยมีผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี เเละเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด พร้อมลงพื้นที่เพื่อวางแผนการด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบแปลงเกษตร และการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งเป็นส่วนงานที่สำคัญให้พร้อมสำหรับการจัดงานในครั้งนี้