หน่วยงานในสังกัด

fig1

 

จำนวนผู้เข้าชม

2449391
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
134
1540
4376
2433238
28687
36638
2449391

Your IP: 10.5.5.9
Server Time: 2024-06-19 01:00:31

คลังความรู้

คลังความรู้ (KM)

ผลงานวิจัย

ช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ปอเทือง และถั่วพร้าหลังนาโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม Appropriate Duration to Seed Production Crotalaria and Canavaria in the Paddy Fields by Participation on Farmers.

ผู้วิจัย : นางสาวกัญญาพร สังข์แก้ว นางสาววรรณา สุวรรณวิจิตร และ นายประมวล บัวกฎ
ธันวาคม 2565 

การจัดการดินด้วยเทคโนโลยีกรมพัฒนาที่ดินที่เหมาะสมต่อการปลูกมันสำปะหลัง ในเขตพื้นที่ไม่เหมาะสม สำหรับการปลูกข้าวโดย                                เกษตรกรมีส่วนร่วม The LDD Technology Management of Soil Suitable for Growing Cassava in Areas Unsuitable for Rice                                  Cultivation by the Participation of Farmers.

ผู้วิจัย : นางสาวสุวรรณภา บุญจงรักษ์ นางสาวกัญญาพร สังข์แก้ว นางสาววรรณา สุวรรณวิจิตร และ นายรัตนะ สุตาคำ
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 

ศึกษารูปแบบและอัตราการปลูกปอเทืองในดินทรายจัดต่อสมบัติบางประการของดินและผลผลิต Study on the patterns and rates of planting Crotalaria juncea in sandy soils against some soil properties and yield

ผู้วิจัย : นางสาวกัญญาพร สังข์แก้ว , นางสาววรรณา สุวรรณวิจิตร และนางสาวสุวรรณภา บุญจงรักษ์
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

ศึกษา วิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการดินในนาข้าวแปลงใหญ่โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรต่อผลผลิต และคุณภาพข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ Research and Development of Soil Management Process in Rice Fields by Participation of Farmers on Yield and Quality of Jasmine Rice, Thung Kula Ronghai

ผู้วิจัย : นางสาวกัญญาพร สังข์แก้ว , นางสาวสุวรรณภา บุญจงรักษ์ และนางสาววรรณา สุวรรณวิจิตร
เดือน มิถุนายน 2565


 >> คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 
       เอกสารแนบ 1
       เอกสารแนบ 2

ข้อมูลการบริการ

ข้อมูลการบริการ

 ข้อมูลการบริการของหน่วยงาน 
     > การขอรับบริการวิเคราะห์ดิน สำหรับเกษตรกร  

 ข้อมูลทางวิชาการ 
      ข้อมูลผลงานวิจัย
       
การจัดการดินด้วยเทคโนโลยีกรมพัฒนาที่ดินที่เหมาะสมต่อการปลูกมันสำปะหลัง ในเขตพื้นที่ไม่เหมาะสม สำหรับการปลูกข้าวโดย                        เกษตรกรมีส่วนร่วม The LDD Technology Management of Soil Suitable for Growing Cassava in Areas Unsuitable for Rice                                Cultivation by the Participation of Farmers.

        > ศึกษารูปแบบและอัตราการปลูกปอเทืองในดินทรายจัดต่อสมบัติบางประการของดินและผลผลิต Study on the patterns and rates of planting Crotalaria juncea in sandy soils against some soil properties and yield      

        > ศึกษา วิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการดินในนาข้าวแปลงใหญ่โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรต่อผลผลิต และคุณภาพข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ Research and Development of Soil Management Process in Rice Fields by Participation of Farmers on Yield and Quality of Jasmine Rice, Thung Kula Ronghai    

 การให้บริการของหน่วยงาน
        > คู่มือสำหรับประชาชน
        > ระบบการให้บริการแก่เกษตรกร โดยเข้าสู่ระบบครั้งเดียว (Easy Service)