หน่วยงานในสังกัด

fig1

 

จำนวนผู้เข้าชม

2063687
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
391
478
3520
2051485
255643
251580
2063687

Your IP: 10.5.5.9
Server Time: 2023-11-30 17:29:31
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน สพข.4 824
ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 745
กิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 798
ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2561 819
ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน และมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2561 891
กิจกรรมทำความสะอาดครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 (Big Cleaning Day) 901
ประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์งดเผาฟาง และตอซังพืช ประจำปีงบประมาณ 2561 “ไถกลบตอซัง สร้างดินยั่งยืน ฟื้นสิ่งแวดล้อม” 952
ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าตรวจคัดเลือกเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ การปลูกหญ้าแฝก และแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 940
ประธานในพิธีเปิดโครงการงดเผาฟางและตอซังพืช "งดเผาตอซัง สร้างดินยั่งยืน ฟื้นสิ่งแวดล้อม " ปีงบประมาณ 2561 942
"โครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" รอบที่ 1 ประจำปี 2561 846
ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและพบปะประชาชนในพื้นที่เขื่อนราษีไศล อำเภอราษีไศลจังหวัดศรีสะเกษ 774
ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 886
ร่วมต้อนรับ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เกษตรอินทรีย์ ดี๊..ดีดีต่อคุณ” 818
ร่วมต้อนรับ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสวนส่างฝัน (ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย) 888
เยี่ยมชมโรงสีข้าวศูนย์ข้าวชุมชน บ้านห้วยไร่ และตรวจเยี่ยมการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. 2558 และ ปี พ.ศ. 2560 894
เยี่ยมเกษตรในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ (PGS) และตรวจติดตามงานสระน้ำประจำในไร่นา 901
ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมด้านเกษตรอินทรีย์ หลักสูตร“เทคนิคการตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อน ในกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS Peer Review Process)” 923
ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2561 832
เยี่ยมชมงานเกษตรอีสานใต้ ครั้งที่ 11 "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรไทย 4.0" และนิทรรศการของกรมพัฒนาที่ดิน 881
ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ ครั้งที่ 11 "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรไทย 4.0" 893
ตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะทุ่งหมาหิว ขุดลอกหนองปลาปึ่ง 978
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ 812
ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานการปลูกหญ้าแฝกดีเด่นฯ 905
ปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงาน ปี 2561 883
ประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช 845
ตรวจเยี่ยมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมทั้งพบปะให้ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปฏิบัติงาน 875
การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 969
การอบรมเสวนาและศึกษาดูงาน โครงการมหกรรมเกษตรอินทรีย์ 940
ประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ปีงบประมาณ 2561 915
ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สพข.4 937
ประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ณ แปลงนาสาธิตบ้านคุ้มฯ 923
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6 910
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning 963
ร่วมต้อนรับ นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ในโครงการ “รวมพลังขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาที่ยังยืน” 939
ติดตามงานพื้นที่ในโครงการ “รวมพลังขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาที่ยังยืน” 915
โครงการฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำอำเภอ หลักสูตร "การพัฒนาหมอดินอาสาประจำอำเภอ" ประจำปีงบประมาณ 2561 1094
แนวทางการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สพข.4 983
ตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะทุ่งหมาหิว 961
ร่วมพีธีเปิดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2560 1007
ร่วมงานวันดินโลก 4 ธันวาคม 2560 927
ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ครั้งที่ 1/2560 936
แนวทางการปฏิบัติงานในกิจกรรมที่ดำเนินการเองในปีงบประมาณ 2561 1019
กิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) 903
โครงการพัฒนาพื้นที่ทุ่งหมาหิว ขุดลอกหนองตาก้อม 1242
ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2560 916
เปิดงานการพัฒนาหมอดินอาสาประจำตำบล ปีงบประมาณ 2561 950
ศึกษาดูงาพิพิธภัณฑ์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 936
เปิดงานการพัฒนาหมอดินอาสาประจำตำบล ปีงบประมาณ 2561 921
มอบปัจจัยการผลิต สารบำบัดน้ำเสีย 1021
การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 990

หมวดหมู่รอง