หน่วยงานในสังกัด

fig1

 

จำนวนผู้เข้าชม

634678
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
677
493
3644
628984
5694
15689
634678

Your IP: 10.5.5.9
Server Time: 2022-05-20 21:45:28
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประชุมขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 470
รองอธิบดีด้านวิชาการ ตรวจเยี่ยมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน จ.อุบลราชธานี 442
ผอ.สพข.4 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการพัฒนาที่ดินสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ จังหวัดน่าน 449
รองอธิบดีด้านบริหาร ตรวจเยี่ยมศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 475
น.ส.ภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร และ นายชาติชาย ประสาระวัน ผอ.สพข.4 เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร จ.ร้อยเอ็ด 586
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สพข.4 ครั้งที่ 10/2563 จ.อำนาจเจริญ 445
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 512
ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน Zoning by Agri-Map จ.อุบลราชธานี 429
ติดตามติดตามงานโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์และพืชหลังนาเพื่อการส่งออก ในพื้นที่ทุ่งหมาหิว จ.อุบลราชธานี 426
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 384
สพข.4 ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพื้นที่ สู่การเกษตรแบบผสมผสานอย่างยั่งยืน (Zoning by Agri-Map) 574
ผอ.สพข.4 ร่วมติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12 377
ประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ครั้งที่ 9/2563 ณ จังหวัดศรีสะเกษ 353
สพข.4 รวมพลังปลูกไม้ยืนต้นฯ เฉลิมพระเกียรติฯ “ล้านกล้ารักษ์แผ่นดิน” 401
ประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และลงนามถวายพระพรชัยมงคล 358
ผอ.สพข.4 ร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านดิน “รวมพลัง คน พด. สร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งเอเชีย (CESRA)” จังหวัดนครราชสีมา 457
ผอ.สพข.4 ติดตามผลการดำเนินงาน พื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลิตฯ จังหวัดร้อยเอ็ด 366
ผอ.สพข.4 ลุยทุกพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ แนะนำ การดำเนินงาน ศูนย์ถ่ายทอดฯ จ.อุบลราชธานี 351
รมช.ธรรมนัส ลงพื้นดูงานบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ ณ เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 370
ผอ.สพข.4 ติดตามผลการดำเนินงาน Zoning by Agri-map จังหวัดศรีสะเกษ 418
ผอ.สพข.4 ร่วมติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรี การพัฒนาพื้นที่ฯ และวิถีเกษตรแบบครบวงจร จ.ศรีสะเกษ 378
ติดตามงานพื้นที่การปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จังหวัดอำนาจเจริญ 398
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ครั้งที่ 8/2563 416
ร่วมพิธีเปิดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 57 ปี 575
พื้นที่ที่เหมาะสมในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้า 421
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 1/2563 469
ลงพื้นที่ติดตามการใช้พื้นที่ทำการเกษตรหลังการปรับเปลี่ยน จ.ร้อยเอ็ด 557
พิธีเปิดโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1 611
ร่วมฟัง การนำเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียน 509
พิธีเปิดการอบรม โครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2563 664
พิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ 2563 352
พิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ 2563 604
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ครั้งที่ 4/2563 485
ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ดิน ของ นายถนอม โพพิลา 545
ติดตามการดำเนินงาน แปลงขยายเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) จ.ยโสธร 495
ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน แนะนำการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 จ.ยโสธร 437
ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน 438
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงพร้อมให้กำลังใจ นายวินิจ สุภาจันทร์ หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน 697
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 429
ร่วมปรึกษาหารือและพิจารณาแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่จัดทำเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำต้นแบบ ปีงบประมาณ 2563 491
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ครั้งที่ 3/2563 440
ร่วมงานวันดินโลก ปี 2562 สพด.ยโสธร 470
ร่วมกิจกรรมวันดินโลก ปี 2562 สพด.อุบลราชธานี 499
ตรวจติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานปรับปรุงพื้นที่นา โครงการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด 458
ร่วมงานวันดินโลก ปี 2562 สพด.ศรีสะเกษ 564
ร่วมงานเสวนา วันดินโลก ในหัวข้อ "ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน Stop soil erosion save Our future" 495
ประธานในพิธีเปิดโครงการไถกลบตอซังในวันดินโลก จ.อำนาจเจริญ 504
ร่วมงานวันดินโลก สพด.มุกดาหาร ปี 2562 464
ประชุมทบทวนกระบวนการงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปีงบประมาณ 2563 457
ตรวจติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการขุดลอกหนอง พื้นที่บ้านอะลาง หมู่ที่ 6 ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 878

หมวดหมู่รอง

นายศรจิตร  ศรีณรงค์
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4