หน่วยงานในสังกัด

fig1

 

จำนวนผู้เข้าชม

2063770
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
474
478
3603
2051485
255726
251580
2063770

Your IP: 10.5.5.9
Server Time: 2023-11-30 18:51:09
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ผอ.สพข.4 ลุยทุกพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ แนะนำ การดำเนินงาน ศูนย์ถ่ายทอดฯ จ.อุบลราชธานี 550
รมช.ธรรมนัส ลงพื้นดูงานบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ ณ เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 584
ผอ.สพข.4 ติดตามผลการดำเนินงาน Zoning by Agri-map จังหวัดศรีสะเกษ 644
ผอ.สพข.4 ร่วมติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรี การพัฒนาพื้นที่ฯ และวิถีเกษตรแบบครบวงจร จ.ศรีสะเกษ 640
ติดตามงานพื้นที่การปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จังหวัดอำนาจเจริญ 674
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ครั้งที่ 8/2563 634
ร่วมพิธีเปิดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 57 ปี 861
พื้นที่ที่เหมาะสมในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้า 891
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 1/2563 687
ลงพื้นที่ติดตามการใช้พื้นที่ทำการเกษตรหลังการปรับเปลี่ยน จ.ร้อยเอ็ด 1013
พิธีเปิดโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1 870
ร่วมฟัง การนำเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียน 953
พิธีเปิดการอบรม โครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2563 956
พิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ 2563 742
พิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ 2563 1046
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ครั้งที่ 4/2563 938
ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ดิน ของ นายถนอม โพพิลา 805
ติดตามการดำเนินงาน แปลงขยายเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) จ.ยโสธร 968
ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน แนะนำการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 จ.ยโสธร 653
ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน 879
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงพร้อมให้กำลังใจ นายวินิจ สุภาจันทร์ หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน 912
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 651
ร่วมปรึกษาหารือและพิจารณาแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่จัดทำเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำต้นแบบ ปีงบประมาณ 2563 930
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ครั้งที่ 3/2563 653
ร่วมงานวันดินโลก ปี 2562 สพด.ยโสธร 926
ร่วมกิจกรรมวันดินโลก ปี 2562 สพด.อุบลราชธานี 730
ตรวจติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานปรับปรุงพื้นที่นา โครงการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด 738
ร่วมงานวันดินโลก ปี 2562 สพด.ศรีสะเกษ 808
ร่วมงานเสวนา วันดินโลก ในหัวข้อ "ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน Stop soil erosion save Our future" 698
ประธานในพิธีเปิดโครงการไถกลบตอซังในวันดินโลก จ.อำนาจเจริญ 757
ร่วมงานวันดินโลก สพด.มุกดาหาร ปี 2562 917
ประชุมทบทวนกระบวนการงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปีงบประมาณ 2563 854
ตรวจติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการขุดลอกหนอง พื้นที่บ้านอะลาง หมู่ที่ 6 ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 1321
เปิดกิจกรรมขับเคลื่อนงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2562 และกิจกรรม 5ส (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 1452
ประชุมคณะทำงานตรวจและประเมินผลกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 918
ร่วมต้อนรับ นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) และคณะรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโรงอบข้าวและทดสอบระบบการคัดคุณภาพข้าว จ.ศรีสะเกษ 984
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ครั้งที่ 2/2563 917
ประชุมการนำเสนองานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่ลุ่ม - ดอน ปีงบประมาณ 2563 918
ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานจัดระบบ การปรับรูปแปลงนา ในพื้นที่ทรายทับถมบริเวณพนังกั้นลำน้ำยังขาด 888
ตรวจเยี่ยมศูนย์ เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) นายสีนวล วิชาชาติ จ.อุบลราชธานี 1063
ประชุมหารือ แนวทางการจัดทำแผนการอบรมหมอดินอาสา ประจำปีงบประมาณ 2563 และยกร่างโครงการอบรมหมอดินอาสา 1015
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 886
ตรวจติดตามงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ขุดลอกหนองบึง จ.ร้อยเอ็ด 978
ตรวจติดตามงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดลอกห้วยขี้นาค จ.อุบลราชธานี 881
พิธีเปิดโครงการ KICK OFF ปลูกพืชเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์สร้างรายได้ในพื้นที่นาหลังน้ำลด 863
ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมต้อนรับ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ 1310
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ครั้งที่ 1/2563 1013
ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า นางมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการทับถมของตะกอนดินจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 951
ลงพื้นที่ประเมินความเสียหายจากกรณีพนังกั้นลำน้ำยังขาด เกิดทรายทับถมที่นาของเกษตรกรในพื้นที่ ต.วังหลวง และ ต.นาแซง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 870
ตรวจติดตามความก้าวหน้าและอุปสรรคการดำเนินงาน งานปรับพื้นที่นา โครงการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกทุ่งกุลาร้องไห้ 955

หมวดหมู่รอง