หน่วยงานในสังกัด

fig1

 

จำนวนผู้เข้าชม

634673
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
672
493
3639
628984
5689
15689
634673

Your IP: 10.5.5.9
Server Time: 2022-05-20 21:42:13
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
เปิดกิจกรรมขับเคลื่อนงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2562 และกิจกรรม 5ส (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 988
ประชุมคณะทำงานตรวจและประเมินผลกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 464
ร่วมต้อนรับ นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) และคณะรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโรงอบข้าวและทดสอบระบบการคัดคุณภาพข้าว จ.ศรีสะเกษ 504
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ครั้งที่ 2/2563 447
ประชุมการนำเสนองานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่ลุ่ม - ดอน ปีงบประมาณ 2563 490
ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานจัดระบบ การปรับรูปแปลงนา ในพื้นที่ทรายทับถมบริเวณพนังกั้นลำน้ำยังขาด 449
ตรวจเยี่ยมศูนย์ เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) นายสีนวล วิชาชาติ จ.อุบลราชธานี 601
ประชุมหารือ แนวทางการจัดทำแผนการอบรมหมอดินอาสา ประจำปีงบประมาณ 2563 และยกร่างโครงการอบรมหมอดินอาสา 576
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 451
ตรวจติดตามงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ขุดลอกหนองบึง จ.ร้อยเอ็ด 512
ตรวจติดตามงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดลอกห้วยขี้นาค จ.อุบลราชธานี 439
พิธีเปิดโครงการ KICK OFF ปลูกพืชเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์สร้างรายได้ในพื้นที่นาหลังน้ำลด 425
ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมต้อนรับ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ 872
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ครั้งที่ 1/2563 518
ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า นางมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการทับถมของตะกอนดินจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 485
ลงพื้นที่ประเมินความเสียหายจากกรณีพนังกั้นลำน้ำยังขาด เกิดทรายทับถมที่นาของเกษตรกรในพื้นที่ ต.วังหลวง และ ต.นาแซง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 448
ตรวจติดตามความก้าวหน้าและอุปสรรคการดำเนินงาน งานปรับพื้นที่นา โครงการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกทุ่งกุลาร้องไห้ 494
กิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ 5ส (Big Cleaning Day) (หลังน้ำลด) ประจำปีงบประมาณ 2562 471
ร่วมกิจกรรมฉีดพ่นน้ำหมัก พด.6 และแจกจ่ายให้ประชาชนในเขตพื้นที่ชุมชนเทศบาลนครอุบลราชธานี 443
ร่วมกิจกรรม จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแล เกษตรกรผู้ประสบภัย 473
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจกิจกรรมจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 477
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 533
ร่วมต้อนรับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี 1000
ร่วมการตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยของ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า และนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 441
ร่วมต้อนรับ ร.อ.ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า และ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 525
ร่วมต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ประสบอุทกภัยอันเนื่องมาจาก พายุโพดุล และ คาจิกิ 446
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "กลยุทธ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุฯ 451
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนงาน ปีงบประมาณ 2563 426
ตรวจงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ 443
ร่วมต้อนรับ ร.อ.ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฯ 509
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหาและให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุระดับ 3 (โซนร้อนโพดุล) 418
ครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... 388
ลงพื้นที่ติดตามงานปรับพื้นที่นา โครงการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกทุ่งกุลาร้องไห้ จ.ร้อยเอ็ด 407
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ถอดบทเรียนโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบัน IRD และกรมพัฒนาที่ดิน 364
ร่วมเสวนาเรื่อง การนำงานวิชาการไปสู่การปฏิบัติ ในการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2562 434
ประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2562 421
ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 435
ประชุมการจัดทำแผนการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563 เพื่อสรุปปัญหาอุปสรรคของการจัดทำแผนฯ ในปีงบประมาณ 2562 374
ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะทุ่งหมาหิว จ.อุบลราชธานี 710
ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการถวายรายงาน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันฯ 709
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 425
กิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) 5ส ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 414
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ หลักสูตร "รอบรู้เกษตรอินทรีย์" 435
ติดตามการดำเนินกิจกรรมจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ความเหมาะสมน้อย (S3) และไม่เหมาะสม ( N) ในการปลูกข้าว จ.ยโสธร 407
เปิดโครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร "เทคนิคการตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อนในกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS)" รุ่นที่ 3 453
ติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดลอกหนอง จ.อุบลราชธานี 496
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 421
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 สพด.มุกดาหาร 408
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 สพด.นครพนม 371
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 สพด.ร้อยเอ็ด 398

หมวดหมู่รอง

นายศรจิตร  ศรีณรงค์
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4