หน่วยงานในสังกัด

fig1

 

จำนวนผู้เข้าชม

712226
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
944
1001
944
701897
1945
28074
712226

Your IP: 10.5.5.9
Server Time: 2022-10-02 22:45:28

สมัครงาน

ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
28 กันยายน 2565 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่ายและข้อปฏิบัติในการสอบเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและปองกันการแพรระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
13 กันยายน 2565 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย และข้อปฏิบัติในการสอบเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)

 

 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
16 สิงหาคม 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 

ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
31 มีนาคม 2565 รื่อง บัญชีรายซื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

 

ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
24 มีนาคม 2565 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรและข้อปฏิบัติในการสอบเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและปองกันการแพรระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
11 มีนาคม 2565 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรและข้อปฏิบัติในการสอบเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดประกาศรายชื่อ http://ldd04.thaijobjob.com 

 

ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
17 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
 สมัครได้ที่เว็บไซต์ http://ldd04.thaijobjob.com 

                   

 

อ่านเพิ่มเติม: สมัครงาน

สรุปความรู้ของข้าราชการ สพข.4

ผลการพิจารณาการสรุปเนื้อหาการอบรมตามตัวชี้วัด ปี 2565 รอบที่ 2

ด้านความรู้ทั่วไป

1. การเขียนหนังสือราชการ เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ ผ่านระบบ OCSC Learning Portal ศูนย์การเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ

ด้านการพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน

1. การจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard ของกรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

2. การใช้งาน Agri-Map Online

3. การใช้ผลวิเคราะห์ดินเพื่องานพัฒนาที่ดิน

 


 

 ผลการพิจารณาการสรุปเนื้อหาการอบรมตามตัวชี้วัด ปี 2565 

ด้านความรู้ทั่วไป
1. การกำหนดพัสดุและวิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
2. การใช้โปรแกรม QGIS เบื้อต้น
3. การใช้ผลวิเคราะห์ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน
4. ความรู้เบื้อต้นเกี่ยวกับภูมิสาสนเทศ

ด้านการพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน
1. การวิเคราะห์ค่าการนำไฟฟ้าในดิน
2. เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
3. แนวความคิดการออกแบบระบบอนุรักษืดินและน้ำในพื้นที่ มุกดาหาร

ด้านการพัฒนาบทบาทข้าราชการ
1. การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
2. ที่ปรึกษาเกษตรกรด้านมาตราเกษตรอินทรีย์

 

อ่านเพิ่มเติม: สรุปความรู้ของข้าราชการ สพข.4

ผู้บริหารระดับสูง

 

    นางสาวเบญจพร  ชาครานนท์
Ms.Benjaporn Chakranon

ตำแหน่ง   อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
โทร. 0-2561-1954
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    นางสาวภัทราภรณ์  โสเจยยะ
Ms. Pattaraporn  Sojayya
ตำแหน่ง   รองอธิบดีด้านบริหาร
โทร. 0-2579-9532
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  นายสถาพร  ใจอารีย์
Mr. Sathaporn  Jaiarree
ตำแหน่ง   รองอธิบดีด้านวิชาการ
โทร. 0-2562-5135
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    นายถวิล  มั่งนุ้ย
Mr. Thawin  Mangnui
ตำแหน่ง   รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ
โทร. 0-2561-4990
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โครงสร้างสำนักงาน

 

 
นายศรจิตร  ศรีณรงค์
Mr. Sornjit  Srinarong

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 

โทร. 0-4531-2646
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายยุทธสงค์ นามสาย
Mr. Yuthasong Namsai 
ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน 
โทร. 0-4535-5416
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวนุสรา ท้าวแก้ว
Miss. Nusara Thawkeaw
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. 0-4531-7909
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวสุวรรณภา บุญจงรักษ์
Miss. Suwannapa Boonjongrak 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
โทร. 0-4535-5143
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  นายเกรียงไกร อิ่มสมโภช
Mr. Kriengkrai Imsompoch
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน 
โทร. 0-4535-5142
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  นายสินธิพงษ์ เพียรงูเหลือม
Mr.Sinthiphong Phingnglueam
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
โทร. 0-4535-5141
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  นางสาวภัคจิรา หนูมโน
Miss. Pukjira Numano
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน
โทร. 0-4362-6898
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  นายพันมหา  ทองบ่อ
Mr. Punmaha Thongbo
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี
โทร. 0-4521-0830
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  นายบุญส่ง ชื่นตา
Mr. Boonsung Chuenta
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครพนม

โทร. 0-4250-3586-8
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  นายบุญถม กุมพล
Mr. Boonthom Gumphon
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด
โทร. 0-4362-6909 0-4362-6910
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  นายคมกริช จินดามณี
Mr. Komkrit Jindamanee
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
โทร. 0-4577-3128-9
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  นายสาวนตนภา  คูณพันธ์
Miss. Panotphon Koonphan
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ
โทร. 0-4561-4642
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  นายอธิวัฒน์  สิทธิภิญญาพัฒน์
Mr. Atiwat  Sittipinyapat
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
โทร. 0-4264-3772-3
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  นายสรรเสริญ  เจริญศิริ
Mr. Sansern Charoensiri
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ
โทร. 0-4545-2887
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายศรจิตร  ศรีณรงค์
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4