หน่วยงานในสังกัด

fig1

 

จำนวนผู้เข้าชม

2064337
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
466
575
4170
2051485
466
255827
2064337

Your IP: 10.5.5.9
Server Time: 2023-12-01 16:51:06

ผลการพิจารณาการสรุปเนื้อหาการอบรมตามตัวชี้วัด ปี 2566 รอบที่ 2
ด้านความรู้ทั่วไป
1. ด้านการพัฒนาบทบาทข้าราชการ
2. ความรู้พื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทุกระดับ
3. แนวทางในการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้สำหรับบริการภาครัฐ (AI for Government services)
4การสร้างความเข้าใจกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล

ด้านการพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน
1. 
ความรู้พื้นฐานด้านแผนที่เพื่อการพัฒนาที่ดิน
2. ปฐพีวิทยาพื้นฐาน
3. การใช้ผลวิเคราะห์ดินเพื่องานพัฒนาที่ดิน
4. เทคนิคการประเมินคุณภาพดินทางชีวภาพในพื้นที่ทำการเกษตร
5. โครงการฝึกอบรมการเกษตรอัจฉริยะประเทศไทย 

ด้านการพัฒนาบทบาทข้าราชการ
1. 
เครื่องมือเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
2. วินัยและการรักษาวินัย รุ่นที่ 2/2566

 

 

ผลการพิจารณาการสรุปเนื้อหาการอบรมตามตัวชี้วัด ปี 2566 รอบที่ 1
ด้านความรู้ทั่วไป
1. Digital Literacy
2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ผ่านระบบ Application Zoom
4. พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (TDGA-Training)

ด้านการพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน
1. การใช้งาน Agri - Map Online รุ่นที่ 1/2566
2. การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 7
3. นวัตกรรมกับการทำงานภาครัฐ

ด้านการพัฒนาบทบาทข้าราชการ
1. การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI)” รุ่นที่ 1/2566
2. การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ Cybersecurity Awareness
3. แนวทางและแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data Guideline)
4. วินัยและการรักษาวินัย รุ่นที่ 1/2566

 


 

 

ผลการพิจารณาการสรุปเนื้อหาการอบรมตามตัวชี้วัด ปี 2565 รอบที่ 2

ด้านความรู้ทั่วไป

1. การเขียนหนังสือราชการ เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ ผ่านระบบ OCSC Learning Portal ศูนย์การเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ

ด้านการพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน

1. การจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard ของกรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

2. การใช้งาน Agri-Map Online

3. การใช้ผลวิเคราะห์ดินเพื่องานพัฒนาที่ดิน

 


 

 ผลการพิจารณาการสรุปเนื้อหาการอบรมตามตัวชี้วัด ปี 2565 

ด้านความรู้ทั่วไป
1. การกำหนดพัสดุและวิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
2. การใช้โปรแกรม QGIS เบื้อต้น
3. การใช้ผลวิเคราะห์ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน
4. ความรู้เบื้อต้นเกี่ยวกับภูมิสาสนเทศ

ด้านการพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน
1. การวิเคราะห์ค่าการนำไฟฟ้าในดิน
2. เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
3. แนวความคิดการออกแบบระบบอนุรักษืดินและน้ำในพื้นที่ มุกดาหาร

ด้านการพัฒนาบทบาทข้าราชการ
1. การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
2. ที่ปรึกษาเกษตรกรด้านมาตราเกษตรอินทรีย์

 

 

ผลการพิจารณาการสรุปเนื้อหาการอบรมตามตัวชี้วัด ปี 2564 รอบที่ 2

ด้านความรู้ทั่วไป
1. โครงการสร้างเครือข่ายเบิกจ่ายปลอดภัย หลักสูตรที่ 1 ความรู้ด้านการเบิกจ่าย
2. โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นกลางและผู้จัดการแผนงานวิจัย 
3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ
4. การใช้งานระบบ LDD Zoning
5. การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
6. วินัยและการรักษาวินัย

ด้านการพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน
1. ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ (Understanding and Using Digital Technology)

 


 

ผลการพิจารณาการสรุปเนื้อหาการอบรมตามตัวชี้วัด ปี 2564

ด้านความรู้ทั่วไป
1. วินัยและการรักษาวินัย
2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
3. แนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานรางวัลเลิศรัฐ

ด้านการพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน
1. การเข้าใช้งานระบบ New GFMIS Thai
2. การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
3. การใช้โปรแกรม LDD Zoning
4. การใช้โปรแกรม Agri-Map(2)
5. การประยุกค์ใช้โปรแกรม ldd on farm land use planning(2)

ด้านการพัฒนาบทบาทข้าราชการ
1. เทคนิคการเป็นวิทยากรที่ดี
2. การส่งเสริมการปฏิบัติติงานตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม


 

ผลการพิจารณาการสรุปเนื้อหาการอบรมตามตัวชี้วัด ปี 2563

ด้านการพัฒนาความรู้ทั่วไป

* การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล
* หนังสือราชการ และหนังสือติดต่อราชการ
* หลักสูตร Data Visualization

* หลักสูตร การบริหารจัดการฐานข้อมูล LDD Zoning ทาง Internet
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยากับการวางแผนการจัดที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร


ด้านการพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน

* การผลิตปุ๋ยหมัก โดยใช้สารเร่ง ซุปเปอร์ พด.1
* เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ประสบความสำเร็จ
* หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ LDD009-62-1

* การจัดทำกรอบแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเสนองบประมาณปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2
* การใช้เครื่องมือหาตำแหน่งพิกัดบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม
* โครงการพัฒนาบุคลากรในกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ด้วยวิธีการ Coaching

ด้านการพัฒนาบทบาทข้าราชการ
* หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ (e-Learning)